Мисия и визия

МИСИЯ: Ние създаваме нови възможности днес!
• за икономическо развитие                                     
• за нови работни места
• за социална сигурност                                     
• за нови професионални хоризонти
• за подкрепа за развитие на местната общност     
• за нови бизнес партньорства

ВИЗИЯ
 Ние сме модерна и социално отговорна компания, която развива нови геологопроучвателни и минни проекти. Като част от групата компании на „Асарел–Медет” АД от 2012 година, „Брезник Минералс” ЕООД ефективно прилага най-добрите управленски  и производствени практики с грижа за хората, природата и обществото.
• Ние споделяме професионалния опит и следваме добрите традиции на „Асарел-Медет“ АД, като отстояваме девиза на лидера в българския рудодобив – „От природата - за хората, от хората – за природата“ и мотото  „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме“.

ПРИНЦИПИ

Икономическа ефективност
Прилагаме ефективно най-добрите управленски и производствени практики, като споделяме професионалния опит и следваме добрите традиции на лидера в българския рудодобив.
• Използваме съвременна техника и водещи технологии.

Социална отговорност
• Работим според най-високи стандарти за:
   - опазване на околната среда 
   - здравословни и безопасни условия на труд 
   - развитие на човешкия капитал  
   - социално сътрудничество 
• Инвестираме в местния социално-икономически просперитет

Прозрачност и добронамереност
Водим открит и добронамерен диалог с всички заинтересовани страни
• Подкрепяме местното развитие последователно, отговорно и съпричастно

Модерна компания
Съчетаваме икономическа ефективност, социална отговорност, прозрачност и добронамереност с амбицията да бъдем най-предпочитания работодател и партньор в общината и региона