Специалист Инвеститорски контрол (архитектура и строителство)


Във връзка с предстоящата реализация на нови инвестиционни проекти търсим специалист с опит в управлението на строително-инвестиционния процес при изграждане на промишлени строителни обекти, който ще бъде ангажиран до завършване етапа на строителството в дружеството.

Осигуряваме безплатен транспорт до Брезник на всички наши служители от София и Перник.

Компетенции: 

• Изготвя технически задания и участва в провеждането на процедури за избор на проектанти, строителен надзор, изпълнители на СМР и доставчици на материали.

• Изготвя доклади, обосновки за избор на изпълнител, сравнителни таблици, договори за услуги, допълнителни споразумения, експертни становища и др. изискуеми, води официална кореспонденция.

• Представлява дружеството пред компетентните органи.

• Контролира количественото и качественото изпълнение на сключените договори за всички етапи на строително-инвестиционния процес.

• Проверява подробни количествени сметки, протоколи за отчитане на изпълненото строителство, сметка 22, приемо-предавателни протоколи, други изискуеми документи (сертификати, декларации, дневници и др.).

• Участва в седмични работни срещи, експертни технико-икономически съвети, работни групи.

• Изготвя проектни решения, както и количествено-стойностни сметки към тях. 

• Проверява анализи на единични цени, пазарни цени на материали и дейности. 

• Следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите на инвеститора.

• Изготвя седмични отчети за извършената работа.

• Организира дейностите, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Образователни и квалификационни изисквания:

• Образование: висше, специалност ССС или ПГС - образователно-квалификационна степен магистър.

• Опит по специалността: минимум 3 години.

• Познаване на нормативната уредба в областта на строителството. 

• Отлична компютърна грамотност.

• Ползване на английски език на работно ниво.

Лични качества и умения:

• Отлични комуникативни и аналитични умения.

• Умения за работа с хора.

• Желание за работата с дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

• Организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

• Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

• Свидетелство за управление на МПС.

Необходими документи за кандидатстване: 

• Професионална автобиография (CV), препоръки от предишни работодатели (при възможност). 

Начин на кандидатстване: 

Подаване на професионална автобиография в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com до 21.09.2023 г.

Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 

Политика за поверителност